Program Committee

Guest Editors:

Wenli Huang, Zhejiang University of Finance & Economics;

Bo Liu, University of Electronic Science & Technology of China;

Jinqiang Yang, Shanghai University of Finance & Economics;

Jiaping Qiu, Mcmaster University;

Xin Wu, Zhejiang University of Finance & Economics.